Elazığ 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu

24 NİSAN-05 MAYIS 2017 TARİHLERİ ARASINDA ELAZIĞ İLİNDE YAPILACAK OLAN 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR KURSUNA KATILACAK OLANLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Yardımcı antrenör kursu
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)
b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,
c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaĢtırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;
d) En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,
e) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.
YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

a) 4 adet vesikalık fotoğraf – (orijinal fotoğraf) (Biometrik ve Pasaport için çekilmiş resimler alınmayacaktır.)
b) Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti.(Üniversite veya Lise mezunlarının e-devletten alacakları mezuniyet belgeleri geçerli olacaktır.) Mezuniyet belgelerinin aslına uygunluğu Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimleri veya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerince tasdik edilmesi durumunda kabul edilecektir.)
c) Adli Sicil Kaydı Sorgulaması-(aslı veya e-devletten alınan) (Resmi Kurum için alınacaktır.)
d) Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden veya diğer sağlık raporu belgelerinde “antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresi bulunması gerekmektedir).-Belgenin aslı.
e) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-
f) Nüfus cüzdanı fotokopisi
g) Kursa katılacak adaylar Ziraat Katılım A.Ş Ulus Şubesi TR31 0020 9000 0017 7654 0000 01 nolu hesabına 400,00.-TL. Yatıracaklardır.
h) Dekontta kursiyerin adı ve soyadı ile birlikte “Türkiye Masa Tenisi Federasyonu hesabına 1.Kad. Kurs Ücreti“ olarak yazılacaktır. Dekontun aslı kurs yöneticisine teslim edilecek olup ATM makbuzu kabul edilmeyecektir.

Not : Kursa başvuran sayısı 10 kişiden az olduğu takdirde kurs İPTAL edilecektir.
Kurs Ücretinin kesin kayıttan sonra yatırılması gerekmektedir.

KURSUN:
Temel Eğitim Dersleri: Elazığ Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Uygulama Dersleri: Elazığ Yakup Kılıç Spor Salonu Masa Tenisi Salonu

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir